اعضای شورا


نام و نام خانوادگی . سمت

۱.حاج اسماعیل آباد . رییس شورا

۲.سید محمد براهویی . نایب رییس شورا

۳.ابراهیم فروزانمهر . عضو شورا

۴.رحیم بخش پرندوش . عضو شورا

۵.سعید میهن دوست . خزانه دار

شماره تماس شورای اسلامی شهر کنارک ۰۵۴۳۵۳۸۲۳۳۳ شماره فکس ۰۵۴۳۵۳۸۱۸۴۸