معرفی شهردار


جناب آقای درویش بلو چ نیا متولد ۱۳۶۶
دانش آموخته کارشناسی ارشدجامعه شناسی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران می باشد.
وی در سال ۱۳۹۶ با رأی شورای اسلامی شهر بندر کنارک به عنوان شهردار انتخاب شدند.