جلسه طراحی پارک ۳۴هکتاری ساحلشاخص

به منظور بررسی پارک۳۴هکتاری ساحل امروز ظهر۹۷/۲/۳۱ جلسه ای در خصوص مطالعه و طراحی پارک ۳۴ هکتاری ساحل در دفتر شهردار بندر کنارک
با حضور رئیس شورا شهر حاج آباد اعضای محترم شورای شهر شهردار جوان بلوچ نیا مهندس بارانی شهردار سابق آقای حسین ایرانژاد مسئول دفتر فنی برگزار گردید
ودر پایان جلسه
عقد قرارداد با شركت عمران و شهرسازان استان و استارت طراحي آن