بازدید شهردار از روند اجرای ادامه پروژه زیرسازی کوچه قدس ۳بازدید شهردار از روند اجرای ادامه پروژه زیرسازی کوچه قدس ۳
در این بازدید که با حضور ساکنین کوچه مذکور انجام شده بود به جهت کیفیت بخشی پروژه زیرسازی کوچه در قبال کمک شهرداری، عقب نشینی برخی از خانه ها و بازگشایی کوچه را در بر داشت. شهردار در ادامه از تمامی ساکنین خواست با پیمانکاران و عوامل شهرداری در بهبود عبور و مرور همکاری داشته باشند.