بازدید شهردار از روند اجرای ادامه پروژه زیرسازی خیابان و کوچه های محله زیباشهربازدید میدانی مهندس حقانی شهردار بندر کنارک، از روند اجرای ادامه پروژه زیرسازی خیابان و کوچه های محله زیباشهر با حضور مسئول عمران و واحد نقلیه و پیمانکاران مربوطه. مهندس حقانی در این بازدید تسریع در امور و پیشرفت چشمگیر را از پیمانکاران خواستار شدند.